မြန်မာနိုင်ငံဆေးကောင်စီ‌ကြေညာချက်

Announcements, News

Home » Announcements » မြန်မာနိုင်ငံဆေးကောင်စီ‌ကြေညာချက်

မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆေးတက္ကသိုလ်များမှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း M.B.B.S ဘွဲ့ ရရှိသော မြန်မာနိုင်ငံသား ဆရာဝန်များအတွက် ဆရာဝန်မှတ်ပုံတင်နှင့် အထွေထွေဆေးကုသခွင့်လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါအတိုင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 1 =

×